Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Regulamin Matematycznego Kalendarza Adwentowego

 1. Inicjatorem i organizatorem konkursu »Matematyczny Kalendarz Adwentowy«, zwanego dalej Konkursem, jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, zwani dalej Organizatorami. Tegoroczny Konkurs Matematyczny kalendarz adwentowy jest kontynuacją poprzednich edycji, które w 2016 i 2017 roku organizowane były przez Poznańską Fundację Matematyczną.
 2. Patronat nad Konkursem sprawuje Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół średnich (zarówno uczniowie po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum) z województwa wielkopolskiego.
 4. Od 1 grudnia 2019 roku (niedziela) każdego dnia o godzinie 18:00 na stronie internetowej Organizatorów — https://liga.csw2020.com.pl — publikowane będzie jedno zadanie. Ostatnie zadanie opublikowane zostanie dnia 24 grudnia 2019 roku o godzinie 18:00. Rozwiązaniem każdego z zadań jest liczba rzeczywista.
 5. Uczestnicy Konkursu rozwiązują zadania, a następnie rozwiązania przesyłają za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu do godziny 16:00 dnia następnego (na przykład, jeśli zadanie opublikowane zostało dnia 11 grudnia o godzinie 18:00, to jego rozwiązanie można przesłać do dnia 12 grudnia do godziny 16:00). Wynik należy zawsze jako wartość zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, nawet jeśli jest liczbą całkowitą (na przykład, jeśli wynikiem jest 4,12 to wysyłanym rozwiązaniem powinno być 4,120; podobnie jeśli wynikiem jest 42, to wysłanym rozwiązaniem powinno być 42,000).
 6. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie poprzez utworzenie konta na stronie internetowej konkursu i przesłanie rozwiązania bieżącego zadania. Zakładając konto należy podać nazwę szkoły oraz imię i nazwisko, a wysyłając rozwiązania należy podać adres e-mail i związany z nim, wygenerowany automatycznie kod PIN. W czasie trwania Konkursu, wysyłając rozwiązanie zadania, należy podawać ten sam adres e-mail.
 7. W ramach jednego zadania można wysłać dowolną liczbę rozwiązań, jednak pod uwagę brane będzie rozwiązanie wysłane najpóźniej. Na adres email podany przez użytkownika wysyłane będą potwierdzenia rozwiązania zadań.
 8. Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt. Od 2 grudnia 2019 roku, od godziny 16:00, Organizatorzy publikować będą ranking uczestników. Uczestnik, który wysłał większą liczbę poprawnych rozwiązań, zajmie w rankingu wyższe miejsce. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka osób, o kolejności w rankingu decyduje łączna pozycja wyznaczana na podstawie czasów przesłania rozwiązań.
 9. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na liście rankingowej oraz liście laureatów.
 10. Po zakończeniu Konkursu w terminie do 7 stycznia 2020 roku na stronie konkursu umieszczona zostanie ostateczna lista laureatów. Laureatami zostaną osoby znajdujące się na 20 pierwszych miejscach listy rankingowej. Laureaci otrzymają nagrody. Ich wręczenie nastąpi w styczniu 2020 roku w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania, czy uczestnik uczęszcza do zadeklarowanej szkoły.
 12. Wszelkie uwagi organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące Konkursu, zadań i ich rozwiązań można kierować na adres liga@csw2020.com.pl. Adres ten będzie aktywny do 31 stycznia 2020 roku.
 13. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje niniejszy regulamin.